Női szemmel

Az erő, ami képes megváltoztatni a rosszat

Anélkül irányítani távolról a gonoszt, hogy a befolyása alá kerülnénk.

Szerző: Dina Coopersmith
Forrás: Aish.com
Fordította: G. Sz.
Megjelent: Forrás – 2013. június

Szerző: Dina Coopersmith
Forrás: Aish.com
Fordította: G. Sz.
Megjelent: Forrás – 2013. június

Nők a Bibliában 5. rész: Dina

Ebben az írásban megkíséreljük megérteni Dina igazi értékeit a Tóra kommentárjai és a midrások segítségével.

„Azután szült (Lea) egy leányt és elnevezte Dinának.” (1Mózes 30:21.)

Rasi így kommentálja:

„Lea úgy gondolta magában: »Ha fiú lesz, Ráchel még a szolgálólányokkal sem lesz egyenértékű«. Ezért imád­kozott és a gyermek lánnyá változott.”

Lea tudta, hogy 12 férfinak kell születnie ebben a család­ban, és neki ekkor már volt hat fia. Úgy számolt, hogy ha ismét fia születik (a tizenegyedik, József), Rá­chelnek nem lehet annyi fia, mint a szolgálólányoknak (akik­nek mindkettőjüknek volt már kettő).

Ezért Lea imádkozott, hogy lánya legyen. Az Örök­kévaló meghallgatta az imáit, és megváltoztatta a baba ne­mét! Ez előrevetíti Dina jövőjét. A lelkében talán van­nak férfias elemek, József vonásai, vagy valami ha­son­la­tos­ság hozzá, mely mélyebb formát ölthet.

„spirituális vágyakozást fejeznek ki Jákob lánya iránt – a zsidó nép iránt”

Jákob és családja visszatértek Izrael földjére (akkor Ká­na­ánnak nevezték), miután útközben szembeszálltak Ézsauval, és hadseregével és valahogy békét kötöttek. Itt Dina személye nem jelenik meg. Hiányát a midrás úgy kommentálja, hogy ez kapcsolatban áll az elkövetkező tragikus történettel:

„Fölkelt azon éjjel, vette két feleségét, két szolgálóját és tizenegy gyermekét”. (1Mózes 32:28.) Hol volt Dina? [Já­kob] bezárta őt egy dobozba. Azt mondta: „Ennek a go­nosz embernek [Ézsaunak] gőgös szeme van – nehogy meg­­lássa és elvegye tőlem.”

Az Örökkévaló azt mondta: „Te meg­tagad­tad a jó­in­dulatot a bátyádtól, ezért ké­sőbb szen­vedtél. Mert ha [Dina] fe­­leségül ment volna Ézsauhoz, ak­kor nem erő­sza­kolták volna meg” – ahogy később írva van. (1Mózes 34:1.: „És Dina kiment.”) (Beresit Raba – Vajislah 77:9.)

A midrás Jákobot okolja, mert elrej­tet­te Dinát egy do­bozba, és ezzel megaka­dá­lyoz­ta, hogy találkozzon Ézsa­uval. Mégis ho­gyan lehet hibáztatni egy aggódó apát, azért, mert meg akarja védeni a lányát valakitől, akit ő zül­löttnek és erőszakosnak tart, aki még saját rokonait is ké­pes meg­gyilkolni.

Nyilvánvalóan nem lehet okolni őt azért, hogy ameny­nyire csak tudja, meg akarja védeni a családját. Azon­ban egy másik szinten a midrás rámutat, hogy van ebben a lány­­ban valami különleges, ezért Jákob cselekedetét, hogy bezárja őt egy dobozba, inkább a kedvesség tudat alatti megtagadásának tekinti, mint óvintézkedésnek. Úgy tű­nik, elmondhatjuk, hogy Ézsa­u alapvető jellemvonásai megszelídülhettek volna, helyes útra terelődhettek volna Dina hatására. Ő sokkal inkább képes lett volna ezt előidézni, mint bárki más. Mégis te bezártad őt. Meg akartad gátolni, hogy Dina negatív hatások alá kerüljön, de nem gondoltál arra, hogy ellenkezőleg, ő menthette vol­na meg Ézsaut a bűnös úttól, amelyen járt.

Érdekes megjegyezni, hogy az, hogy Dinának volt egy rej­tett lehetősége Ézsauhoz feleségül menni, hasonlít az édesanyja, Lea sorsára. Lea lett volna Ézsau felesége mint Lábán idősebbik lánya, de imával és könnyekkel meg tudta fordítani a sorsát. Dinának nem volt lehetősége kapcsolatba kerülni Ézsauval, az apja ezt teljesen megakadályozta. Mégis úgy tűnik, örökölte az anyjától azt a hihetetlen képességet, hogy legyőzze a gonoszt – olyannyira, hogy jó párja lett volna Ézsau erős negatív tulajdonságainak, átformálhatta volna és helyes útra terelhette volna őt.

„És kiment Dina, Lea lánya, akit szült Jákobnak, hogy meg­nézze az ország leányait. Meglátta őt Sechem, a hiv­vita Chámor fia, vette őt, hált vele és meggyalázta. A lelke ragasz­kodott Dinához, Jákob lányához, és megszerette a lányt és beszélt a szívéhez.” (1Mózes 34:1–3.)

A Tóra megemlíti, hogy Dina első alkalommal ment, hogy megnézze az ország lányait, miután egy új helyre, egy nyüzsgő városba jött lakni. Sechem, az ország ural­kodója, meglátta őt, elrabolta és megerőszakolta (látszólag anélkül, hogy személyazonosságát különösebben vizs­gálta volna). Azután valami furcsa történt. Lelke ragasz­ko­dott a lány lelkéhez, beszélgetni akart vele és elnézést kért azért, amit tett.

„És kiment Dina, Lea lánya” – és nem Jákob lá­nya. A szöveg Dinát az anyjához köti: ahogy Lea is társaság­kedvelő személyiség volt, úgy Dina is, ahogy írva van: „Lea kiment elébe.” (1Mózes 30:16.) Amilyen az anyja, olyan a lánya. (Midrás Tanhuma – Vajislah 7.)

A midrás rámutat, hogy Lea nyitott volt és öntudatos, ugyan­így Dina is szeretett „kimenni”. Van ebben vala­mi rossz? Van-e az áldozatnak rejtett felelőssége a tör­tén­tekben? Felkelthette-e Dina Sechem nemkívánatos fi­gyelmét? Maradjanak-e a nők benn, ha tudják mi a jó nekik? Milyen következtetés vonható le ebből saját éle­tünkre, a mai modern társadalomra nézve?

Meg kell jegyezni, hogy a fenti (kétségtelenül kritikus) midrásban a bölcsek egy más értelmezésben dicsérik Lea öntudatosságát, mivel ez vezetett egy igaz gyermek és különleges leszármazottai születéséhez. Azaz a felszínen nem ellenzi, hogy a nők társasági életet éljenek.

Abarbanel (XV. századi spanyol kommentátor) úgy látja, hogy a Dinára és Leára vonatkozó szövegek köz­ti kapcsolat viselkedésük helyességére utal és Dina szán­dé­ká­nak ártatlanságára:

„Ez [az erőszak] nem azért történt Dinával, mert ő társasági ember volt; Lea lánya volt, aki [Lea] egész nap otthon volt, míg Ráhel volt a társaságba járó pásztorlány… Jákob oldaláról nézve, ő [Jákob] »sátorlakó« volt, és ha az apa befelé forduló ember, mennyire az a lánya. Ez arra mutat, hogy [Dina] nem rossz célokkal ment ki, csak azért, hogy lássa az ország lányait… hiszen nem volt más lány rajta kívül Jákob házában, és ő tanulni szeretett volna tőlük, ahogy fiatal lányok szoktak.” (Abarbanel – 1Mózes 34:1.)

Dina kíváncsi fiatal lány volt, aki találkozni akart az új ország lányaival, és meg akarta érteni a szokásaikat. Nem volt benne semmi provokáció vagy erénytelenség, a szöveg világosan rámutat, hogy a lányok érdekelték őt és nem a fiúk.

„És meglátta őt” – ne gondoljuk, hogy flörtölt vele, mert a szöveg pontosan megírja, hogy egyszerűen csak meg­látta. „És megragadta őt” erővel, és senki sem menthette vol­na meg a lányt, mivel ő (Sechem) volt az ország ural­ko­dója. Háromszoros volt a bűne: a) elrabolta – ez lopás; b) magáévá tette – meggyalázta, már csak azért is, mert nem volt körülmetélve. c) „szenvedést okozott neki” – mi­vel ez erőszak volt, és a lány nem egyezett bele, ezzel őt személyesen becstelenítette meg. (Malbim – 1Mózes 34:2.)

Úgy tűnik, a kommentárok egyetértenek, hogy nem lehet Dinát okolni Sechem viselkedéséért. Még a társaság keresését is Sechem fondorlatossága számlájára írják:

Jákob lánya a sátorban ült, és nem ment ki. Mit tett Sechem, Chámor fia? Fiatal lányokat hozott a sátorhoz, hogy ott játszanak, zenéljenek. Dina kiment megnézni ő­ket, és Sechem megragadta és megerőszakolta őt. (Pirkei d’Rabbi Eliezer 38.)

Ebből úgy tűnik, hogy Sechem előre megfontolt szán­dék­kal, tervezetten követte el a bűncselekményt. Mitől lett ilyen megátalkodott, hogy a nyílt téren megragadja a lányt, megerőszakolja, és utána még jobban kötődjön hoz­­zá?

Ha nem tudta volna, hogy ő a világhírű Jákob lánya, akit tisztelnek fiai miatt, akkor nem tette volna, amit tett. (Or Háchájim – 1Mózes 34:2.)

Úgy tűnik, hogy Sechem, Chámor fia nagyon el­ké­­­nyez­­tetett uralkodó volt. Hozzá volt szokva, hogy min­­­dent megkap, amit a szíve megkíván. Úgy gondolta, hogy neki minden jár, hogy ő min­den­ható, és semmilyen öröm­re nem kell várnia. Ahogy megkívánt valamit, a vá­gya azonnal ki lett elégítve. Mikor az új csa­lád a vá­ros­ba érkezett – egy nagy ember hí­rében álló apa, aki nagy va­gyonnal és fel­nőtt fiúgyermekekkel volt megáldva –, ez bosszantotta Sechemet. Lehet, hogy Dina szép­­sége bo­lon­dította el, de legalább ennyire szá­mított, hogy ő Já­kob lánya volt. Sechem le akarta győzni Jákobot, és meg akar­ta sem­mi­sí­teni őt, hogy ne legyen kétséges, ki a vá­ros igazi ura.

Rabbi Simson Rafael Hirsch azt mond­­ja, hogy ez a dik­tátor klasszikus ese­te, aki le akarja igázni a gyen­gébb, barátok nélküli zsidó lányt. Ez háborította fel ké­sőbb Jákob fiait, ezért torolták meg olyan erővel és bosszúval.

Sechem kieszelte, hogyan csalogassa ki Dinát, és ő en­gedelmeskedve egy fiatal lány természetes kíván­csi­sá­gának az új környezetben, csapdába esett. Azonnal elra­bolták és megerőszakolták.

Az egész történet folyamán Dina hallgat, nem hallunk tőle egy szót sem. A támadás teljesen passzív áldozata.

A történet attól furcsa egy kicsit, hogy milyen hatással volt Dina Sechemre ez után a tisztán fizikai történés után:

„És az ő lelke ragaszkodott Jákob lányának a lelkéhez, és megszerette őt, és beszélt a szívéhez.” (1Mózes 34:3.)

A történet a fizikaiból, a külsőből érzelmivé és bensővé vált. Ettől kezdve Sechem őrjöng a szenvedélytől, gyorsan szinte őrült módra cselekszik azért, hogy legyőzze Dina családját, és feleségül vehesse őt. Még abba is beleegyezik, hogy a városban minden férfi körülmetélkezzen!

Különös párhuzamot von a midrás Sechem Dina iránti érzelmei és az Örökkévaló zsidó nép iránti érzelmei között:

„És beszélt velük Chámor mondván: Sechem fiam vágyódik a lányod iránt…” (1Mózes 34:8.) Rabbi Simon ben Lákis mondta: az Örökkévaló három kedves szóval fejezte ki Izrael iránti szeretetét – ragaszkodás, sóvárgás, vágyódás… és mindezeket megtalálhatjuk ennek a gonosz embernek a történetében: ragaszkodás – „És az ő lelke ragaszkodott Dina lelkéhez”; sóvárgás – „A fiam vágyódik a lányod iránt”; vágy – „mert megkívánta Jákob lányát”. (Midras – Beresit Rabba 80:7.)

Mindabból, amit ebből a midrásból megtudhatunk, láthatjuk, hogy Sechem szenvedélye (talán maga Sehem) pozitív megvilágításba kerül. Ez spirituális természetű. Bizonyos értelemben az érzelmei spirituális vágyakozást fejeznek ki Jákob lánya iránt – a zsidó nép iránt.

Normálisan azt várnánk, hogy az erőszak kéjvágyó elkövetője gyűlöli az áldozatát, és undorodik tőle (lásd Ámnon és Támár történetét, 2Sámuel 13:11–15). Márpedig Sechem cselekedete kétségtelenül valamilyen változást okozott ebben a gonosz és hataloméhes ember­ben.

Úgy tűnik, hogy Dina még teljes passzivitásában is ellenállhatatlan hatással volt Sechemre. Ez kifejeződött a szexuális kapcsolatukban, bár az az ő beleegyezése nélkül történt.

A lelkek ragaszkodása az emberek között csak akkor lehetséges, ha azonos szinten vannak, ugyanakkor fizikai vonzódás lehetséges két (intellektuálisan és lelkileg) tel­je­sen különböző szinten lévő és eltérő hátterű ember kö­zött… Sechem itt lelki rokonságot érzett, mert ő [Dina] Já­kob lánya volt. (Malbim – 1Mózes 34:3.)

Talán Sechem a fiatal lányban rejtőző hatalmas spiri­tu­ális erő vonzásába került. Megérezhette a nagyság kin­csestárát és ez vonzotta a zsarnoki természetét. Azután a vonzerő még a kapcsolatnak ezt a szintjét is meghaladta, amitől fordulat történt benne, és önző energiái már egy zsidó lány feleségül vételére irányultak, tulajdonképpen betérítve az egész várost.

Ez után a történet után, valamint a fivéreknek a város férfi­lakosságán elkövetett bosszúja és megtorlása után a Tóra nem sok részletet árul el Dina életéről. Viszont a midrásból megtudjuk, hogy gyermeke született a kap­cso­latból, egy lánya, Osznát, akit örökbe adtak. Később egy különös fordulattal Osznát az egyiptomi Potifár há­zá­ba került, és végül József felesége lett, a nagybátyjáé! (Midras – Jalkut Simoni 134.)

Milyen ironikus, hogy a lány, akinek anyja a különleges Dina – akinek átformáló ereje legyőzhette volna Ézsau gonoszságát, ha lehetőséget kap rá, és aki végül Sechem állati energiáit spirituális szintre emelte – végül a nagy­báty­jához megy feleségül, Józsefhez, akit igazából Dina helyett kellett volna Leának szülnie.

Láthatjuk, hogy Dina és József lelke között szoros kap­­csolat van. Dina lelkének férfias vonásai benne ma­rad­­hattak a neme megváltozása után is. Talán volt ben­ne va­lami különleges szikra, amely csak Józsefhez tarto­zott, aki­nek megvolt az ereje a „szalma”, azaz Ézsau elpusz­tí­tá­sához.

És Jákob háza legyen tűz és József háza a láng és Ézsau há­za lesz szalma…

Jákob azt mondta: amint József, a láng megszületett, kész vagyok elhagyni [Lábánt] és szembenézni bá­tyám­mal, Ézsauval – mivel a tűz egy láng nélkül nem tud messziről uralkodni, és csak Józseffel tudom legyőzni őt. (Rasi – 1Mózes 30:25.)

Józsefnek különleges ereje volt, hogy távolról is tud­jon uralkodni a gonosz felett, és le tudja azt győz­ni. Lát­hattuk e képességét élete folyamán, mikor Egyip­­tom­ban lakott gonosz emberek között, ellenállt a kí­sértésnek, megőrizte igaz voltát, hatalomra emelkedett, és uralkodott mindenki felett. Különleges tulajdonságait a misztikus írásokban „alap”-nak (jeszod) nevezik vagy „igaz embernek”. Ebben a különleges tulajdonságban osz­tozhatott vele Dina.

A midrási utalás, mely szerint Dina Ézsau felesége le­he­tett volna és hogy hihetetlen hatással volt Sechemre, a kánaáni uralkodóra, rámutat arra, hogy mennyire összeillett lánya és féltestvére, József.

Az „igaz ember” szefirája (az Örökkévaló tulajdonsága, mely megnyilvánul ebben a világban) – hogy az ember uralkodni tud az indulatain, távolról tud irányítani, úgy, hogy nem kerül a negatív hatások befolyása alá – az a tulajdonság, melyet Dina továbbadott a lá­nyá­nak. Így míg Dina soha nem használta ki teljesen a ké­­pességét, hogy befolyásolja és legyőzze a gonoszt, leszár­­mazottjának házassága biztosítja a folytonosságát annak a képességnek, amellyel Dina nagyon hatékonyan tudott változást előidézni. Józseffel ez a tulajdonság még hatékonyabbá vált, beépült a zsidó nép genetikai kódjába, és örökségünk részévé vált.


vissza

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás